Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2013

4350 acb1
Reposted fromikillorigami ikillorigami viamruugaa mruugaa

May 14 2012

4445 331b
Reposted frommorela morela viamruugaa mruugaa

March 31 2012

  - Coś ci powiem: naszym największym wrogiem jest miłość. Tak, poeci kłamią, czasem nieświadomie, a czasem z całą premedytacją. Miłość jest jak morderca. Wcale nie jest ślepa. To kanibal o wyjątkowo ostrym wzroku. Przypomina wiecznie głodnego owada.
 - A co jada?
 - Przyjaźń. Pożera przyjaźń.
— Stephen King, "Christine"
Reposted fromdomitrz domitrz viawarkocz warkocz

January 21 2012

7312 f40f
Reposted fromnawrocka nawrocka viamruugaa mruugaa
1993 60b4
Reposted fromwormstache wormstache viamruugaa mruugaa

December 20 2011

5336 0f02
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viamruugaa mruugaa
Reposted fromunno unno viamruugaa mruugaa

December 01 2011

6299 046a
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viamruugaa mruugaa
6238 a9c3
1173 b87d
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viamruugaa mruugaa
3949 3583
Reposted fromcherryblossom15 cherryblossom15 viamruugaa mruugaa
7348 437a
Reposted fromechoecho echoecho viamruugaa mruugaa
6623 7f44
Reposted fromechoecho echoecho viamruugaa mruugaa

November 24 2011

1413 de9e
Reposted fromRavDziki RavDziki viamruugaa mruugaa

November 23 2011

Léon

Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viamruugaa mruugaa
3610 bf99
Reposted fromechoecho echoecho viamruugaa mruugaa
7877 ea66
Reposted fromechoecho echoecho viamruugaa mruugaa
2246 5d2e
Reposted frometerycznie eterycznie viamruugaa mruugaa

November 13 2011

9688 3888
Reposted frombojesieludzi bojesieludzi viamruugaa mruugaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl